MSM Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

  
  
       Aktualności


 

OGŁOSZENIE

 

ZARZĄD MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

UPRZEJMIE PAŃSTWA INFORMUJE ,  

że  dnia 27 maja  2016 roku-piątek  

 SPÓŁDZIELNIA BĘDZIE NIECZYNNA 

JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY ,ŻE W DNIACH WOLNYCH CZYNNE SĄ TELEFONY ALARMOWE  

ZA ZAISTNIAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!

Zarząd MSM

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z A W I A D O M I E N I E

 

       Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni działając na podstawie    § 92 pkt 1           w związku z § 113 pkt 2 ust. 11 Statutu MSM zawiadamia, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu  18 czerwca  2016r o godz. 9:00 w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Nagietkowej 73  w Gdyni z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium w składzie:

-        przewodniczący

-        zastępca przewodniczącego

-        sekretarz .

2.      Stwierdzenie przez przewodniczącego prawidłowości  zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Powołanie  Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.

5.      Przyjęcie protokołu z  obrad Walnego  Zgromadzenia   odbytego  w dniu 20 czerwca  2015r.

6.      Przedstawienie  propozycji zmian do  Statutu i podjęcie uchwały.

7.      Przedstawienie sprawozdania Zarządu  z działalności  MSM za rok 2015.

8.      Przedstawienie sprawozdania finansowego MSM za rok 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta.

9.      Przedstawienie propozycji  podziału zysku za rok 2015.

10.  Przedstawienie sprawozdania  Rady Nadzorczej za okres kadencji 2015/2016.

11.  Dyskusja.

12.  Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

a)  zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu z działalności MSM za rok 2015.

b)  zatwierdzenia  sprawozdania finansowego MSM za rok  2015.

c)  zatwierdzenia sposobu podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015.

e)  przyjęcia sprawozdania  Rady Nadzorczej za okres kadencji 2015/2016.

f)  udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2015.

13.  Przeprowadzenie wyborów  uzupełniających do Rady Nadzorczej.

14.  Przeprowadzenie wyborów  przedstawicieli  MSM na Zjazd Przedkongresowy poprzedzający VI Kongres Spółdzielczości.

15.  Ogłoszenie  przez Komisję Skrutacyjno-Wyborczą wyniku wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej  i podjęcie uchwały.

16.  Ogłoszenie  przez Komisję Skrutacyjno-Wyborczą wyniku wyborów przedstawicieli na Zjazd Przedkongresowy   i podjęcie uchwały.

17.  Wolne wnioski

18.  Omówienie i przegłosowanie wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

19.  Zamknięcie obrad.

 

   Z protokółem z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 20 czerwca 2015r oraz sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w dziale członkowskim pok. nr 1 lub sekretariacie pok. nr 21 w dniach      od   1 czerwca  2016r do dnia 17  czerwca  2016r.

   Członkowie mają prawo żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad oraz prawo zgłaszania Zarządowi Spółdzielni projektów uchwał w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały zgłaszany przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

  Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

 Gdynia, dnia  24  maja   2016 r.                                                                                                                                   Zarząd MSM

 

 

  
  


Copyright (c) 2009 by Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdynia
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów ze strony bez pisemnej zgody, zabronione.
   Prywatność       Webmaster