MSM Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

  
  
       Aktualności


Rada Nadzorcza
Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni
Ogłasza
Konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

 

Kandydat powinien posiadać:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Umiejętność kierowania pracą zespołów pracowniczych.
 • Znajomość problematyki mieszkaniowej.
 • Odpowiedni stan zdrowia potwierdzony aktualnym zaświadczeniem lekarskim.
 • Aktualne świadectwo o niekaralności.

Kandydat powinien złożyć do dnia 01.07.2016 r. w Sekretariacie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni Dąbrowie przy ul. Paprykowej 12 następujące dokumenty:

 • Świadectwa pracy potwierdzające staż pracy oraz opinię z ostatnich 3 lat pracy.
 • CV i list motywacyjny.
 • Dokumenty do wglądu potwierdzające n/w kwalifikacje za które kandydat otrzyma dodatkowe punkty a mianowicie :
  • Prawo jazdy kat. „B”
  • Świadectwo lub dyplom świadczące o posiadaniu wykształcenia o kierunku budowlanym.
  • Uprawnienia budowlane.
  • Oświadczenie o niekaralności.

Rozpatrzenie podań nastąpi w ciągu 30 dni od ukazania się ogłoszenia .

 


 

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
W Gdyni
Ogłasza nabór na stanowisko
Inspektor nadzoru

 

Kandydat przystępujący do naboru winien spełnić następujące wymagania :

 • niezbędne:
  • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne min. 3 letni staż pracy
  • umiejętność obsługi komputera( pakiet MS Office, MS Exel i program kosztorysowy NORMA)
  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
  • niekaralność
 • dodatkowe:
  • posiadanie aktualnych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  • znajomość przepisów Prawa budowlanego

Dokumenty składane przez kandydata winny zawierać:

Z kandydatem wyłonionym w drodze konkursu zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa na czas nieokreślony.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinno być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101/02 poz. 926 z późn. zm.) 

 • list motywacyjny
 • życiorys (CV)
 • oświadczenie kandydata o niekaralności
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów, szkoły średniej
 • kserokopie świadectw pracy
 • kserokopia uprawnień budowlanych
 • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności , referencje, opinie
 • 3.Dokumenty należy składać w siedzibie MSM ul. Paprykowa 12 pok. 21 w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:” Nabór na inspektora nadzoru” w terminie do 01.07.2016 r.

 

  
  


Copyright (c) 2009 by Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdynia
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów ze strony bez pisemnej zgody, zabronione.
   Prywatność       Webmaster