Wspólnoty Mieszkaniowe


Gdynia, styczeń 2020 r.Oferta
kompleksowego zarządzania (administracji)
nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gdyni, dalej zwana Spółdzielnią, pragnie przedstawić Państwu kompleksową ofertę zarządzania Państwa nieruchomościami.

Doświadczenie

Nasza kadra

Dlaczego warto nam zaufać

Ubezpieczenie

Wynagrodzenie


Zapraszamy do współpracy!

– tel. (58) 629 00 16
– e-mail wspolnoty@msmgdynia.pl

Przykładowe zakresy świadczonych usług:

Zakres obowiązków Spółdzielni jako administratora

 1. Bieżące aktualizowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali oraz wykazu właścicieli z uwzględnieniem udziałów zapisanych księdze wieczystej nieruchomości
 2. Prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego oraz przechowywanie i udostępnianie właścicielom do wglądu w siedzibie administratora dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
 3. Terminowe zlecanie przeprowadzania niezbędnych kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
 4. Wykonywanie bieżącej drobnej konserwacji i bieżących napraw w nieruchomości wspólnej w zakresie wielkości nakładów finansowych zaakceptowanych przez Wspólnotę (przykładowy zakres takich prac – poniżej).
 5. Nadzór techniczny i odbiory techniczno-finansowe zlecanych administratorowi robót budowlano-remontowych.
 6. Wystawianie w imieniu i na rzecz Wspólnoty zlecenia na świadczenie usług okresowych przeglądów kominiarskich i innych usług związanych z okresowymi przeglądami funkcjonowania urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej.
 7. Negocjowanie i przedkładanie do akceptacji zarządowi Wspólnoty umów na dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości, umów związanych z funkcjonowaniem wind, domofonu, usług kominiarskich.
 8. Negocjowanie i przedkładanie do akceptacji zarządowi Wspólnoty umów ubezpieczenia nieruchomości i ryzyka członków zarządu, związanego z zarządzaniem nieruchomością wspólną.
 9. Obsługa rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy, wprowadzanie danych do przelewów i zgłaszanie konieczności terminowego zatwierdzania przelewów.
 10. Przygotowanie w porozumieniu z zarządem Wspólnoty sprawozdania finansowo-rzeczowego z zarządzania nieruchomością przez zarząd Wspólnoty.
 11. Przygotowanie i opracowywanie propozycji rocznych planów gospodarczo-finansowych.
 12. Wykonywanie wszelkich czynności formalno-prawnych związanych ze zwoływaniem i obsługą zebrań właścicieli lokali (przygotowywanie i wysyłka zawiadomień), organizacja oraz udział i obsługa techniczna w/w zebrań.
 13. Prowadzenie na rzecz Wspólnoty ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
 14. Wystawianie dokumentów naliczeń czynszowych w imieniu i na rzecz Wspólnoty należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej, monitorowanie wpłat i rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
 15. Wystawianie dokumentów naliczeń czynszowych w imieniu i na rzecz Wspólnoty oraz rozliczanie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz świadczeń indywidualnych związanych z użytkowaniem lokali: zimnej i ciepłej wody, odprowadzenie ścieków, centralnego ogrzewania oraz wywozu nieczystości.
 16. Rozliczanie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz świadczeń indywidualnych związanych z użytkowaniem lokali – zimna i ciepła woda, odprowadzanie ścieków, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości – oraz określenie wysokości opłat za w/w świadczenia.
 17. Pełna obsługa prawna zarządzaną nieruchomością – w tym skuteczna windykacja należności Wspólnoty w postępowaniu przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym, jak również występowanie do zarządu Wspólnoty z inicjatywą dochodzenia należności od dłużników.
 18. Wystawianie i odbiór rachunków oraz faktur w imieniu Wspólnoty.
 19. Wydawanie zaświadczeń właścicielom lokali w sprawach mieszkaniowych.
 20. Składanie dokumentów sprawozdawczych i podatkowych do Urzędu Skarbowego oraz rozliczanie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 21. Prowadzenie rejestru zgłoszonych przez zarząd Wspólnoty (lub właścicieli lokali) awarii i usterek, umożliwiającego śledzenie procesu ich usuwania.
 22. Zlecanie wykonywania remontów, zgodnie z planem gospodarczym przyjętym na dorocznym zebraniu na dany rok kalendarzowy, uczestniczenie wraz z zarządem Wspólnoty przy kontroli wykonania tych prac, nadzorze i odbiorze technicznym robót.
 23. Dokonywanie rozliczeń za roboty i usługi związane z nieruchomością wspólną, świadczone na rzecz Wspólnoty.
 24. Powiadamianie pisemnie właścicieli lokali o wszelkich zmianach opłat dotyczących świadczeń w trakcie roku kalendarzowego wynikających ze zmian cen za świadczenia i usługi.
 25. Wykonywanie innych czynności zlecanych przez zarząd Wspólnoty, w ramach zarządu
  nieruchomością.

Zakres oferowanych czynności konserwacyjnych

 1. Monitorowanie na bieżąco stanu technicznego nieruchomości.
 2. Pogotowie wodno-kanalizacyjne po godzinach pracy administratora i w dni wolne od pracy.
 3. Regulacja drzwi i zamków, wymiana zamków wkładek, samozamykaczy, konserwacja i naprawa zawiasów.
 4. Wymiana żarówek, bezpieczników, świetlówek, naprawa lub wymiana uszkodzonych wyłączników gniazd, i opraw elektrycznych na częściach wspólnych.
 5. Wymiana czujek ruchu do oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.
 6. Uzupełnienie brakujących dekli w puszkach elektrycznych.
 7. Przeprowadzanie drobnych napraw na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych, holach w postaci drobnych robót tynkarskich, zaprawek malarskich, napraw uszkodzonych elementów posadzki.
 8. Usuwanie przecieków z dachu i zadaszeń wejść, drobne naprawy obróbek blacharskich (rynny, rury spustowe, opierzenia kominów), udrażnianie rynien.
 9. Zabezpieczenie wyłazów dachowych i ich naprawa.
 10. Drobne naprawy urządzeń zabawowych i ich konserwacja.
 11. Wymiana na zlecenie Zarządu Wspólnoty gablot, tablic informatycznych i skrzynek pocztowych.
 12. Wykrywanie i likwidacja nielegalnych podłączeń elektrycznych do obwodów administracyjnych w częściach wspólnych.
 13. Odpowietrzanie instalacji centralnego ogrzewania.
 14. Wymiana zaworów termostatycznych grzejników.
 15. Usuwanie przecieków w instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wodociągowej, znajdujących się w częściach wspólnych (od wodomierza głównego do wodomierzy w lokalach).
 16. Udrażnianie i konserwowanie instalacji kanalizacji sanitarnej w częściach wspólnych (od pierwszej studzienki rewizyjnej do pionów włącznie).
 17. Przeprowadzanie drobnych napraw chodników, schodów terenowych, terenów wokół budynku w postaci przełożeń, uzupełnień czy wyrównywania drobnych zapadnięć.
 18. Obsadzanie terenów zielonych materiałami powierzonymi przez Wspólnotę i ich uzupełnianie.
 19. Drobne naprawy wiaty śmietnikowej – naprawy tynku, podłoża i zadaszenia.
 20. Zlecanie dorabiania kluczy na polecenie zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.
 21. Wymiana lub uzupełnianie oznakowania na drogach wewnętrznych na polecenie zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.
 22. Dodatkowo płatne:
  1. wywóz odpadów, które nie podlegają wywozowi przez przedsiębiorstwo sanitarne
  2. wymiana piasku w piaskownicy
  3. zakup materiałów eksploatacyjnych.

Zakres oferowanych czynności dotyczących utrzymania porządku

Codzienne sprzątanie:

 1. Sprzątanie klatek schodowych, korytarzy, schodów, podestów, przedsionków.
 2. Starcie kurzu ze skrzynek pocztowych, szafek, parapetów, gablot umieszczonych na klatkach schodowych, starcie na mokro szyb w drzwiach wejściowych na klatki schodowe.
 3. Sprzątanie i usuniecie zanieczyszczeń z chodników, śmietników, parkingów oraz jezdnii dojść do budynku.
 4. Sprzątanie papierów i innych zanieczyszczeń z terenów zieleni.
 5. Napełnianie pojemników śmieciami zalegającymi luzem w wiacie śmietnikowej.
 6. Wywieszanie w gablotach na klatkach schodowych ogłoszeń i zawiadomień, doręczanie pism i zawiadomień właścicielom domu (na polecenie zarządcy).

Okresowe sprzątanie:

 1. Sprzątanie korytarzy piwnicznych – stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
 2. Mycie klatek schodowych, korytarzy, schodów wraz z balustradami, podestów – 1 raz w tygodniu, z zastosowaniem środków dezynfekcyjnych.
 3. Mycie drzwi wejściowych na klatki schodowe – stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu.
 4. Mycie powierzchni malowanych farbą olejną za wyjątkiem parapetów – stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na kwartał w miesiącu kończącym kwartał (lamperie powyżej parteru).
 5. Mycie okien na klatkach schodowych łącznie z parapetami, okien w pomieszczeniach wspólnego użytku oraz okien piwnicznych oraz kloszy – stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku, w kwietniu i październiku (zlecenie dla podwykonawcy).
 6. Opróżnianie koszy ze śmieci znajdujących się na obsługiwanym terenie.
 7. Pielęgnacja terenów zielonych, przycinanie krzewów oraz koszenie trawy (4 razy w sezonie).
 8. Czyszczenie osadników-wycieraczek przed wejściami – stosownie do potrzeb.

Sprzątanie w okresie zimowym:

 1. Usuwanie śniegu i lodu z ciągów pieszych (chodników) – codziennie w godzinach 6:00-13:00.
 2. Posypywanie ciągów pieszych (chodników) piaskiem i solą – stosownie do potrzeb, codziennie.