Wybierz dokument, aby rozwinąć informacje o nim

Statut Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni
Regulamin realizacji funduszu remontowego
Regulamin rozliczania mediów
Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej
Regulamin obowiązków MSM i jej członków w zakresie napraw lokali
Regulamin porządku domowego
Regulamin Zarządu

Regulamin
Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Gdyni

 

§ 1

Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (jednolity tekst ; Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 ) Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2001 Nr 4 poz. 27 z późniejszymi  zmianami ) Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu .

§ 2

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz .

§ 3

Zarząd składa się z trzech członków w tym prezesa i jego zastępcy wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą .

§ 4

1. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej .
2. W skład Zarządu nie może wchodzić osoba pozostająca w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej .

 § 5

1. Z Członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy stosownie do wymogów Kodeksu Pracy .
2. Odwołanie Członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy .

 § 6

1. Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie zwłaszcza w następujących sprawach :

1/  członkowskich nie zastrzeżonych dla innych organów Spółdzielni,

2/ zawierania umów o budowę lokali ,

3/ zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego i własnościowego prawa

do lokalu ,

4/ zawieranie umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu ,

5/ zawieranie umów o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ,

6/ zawieranie umów o przeniesienie własności lokali ,

7/ sporządzanie projektów planów gospodarczych ,

8/ prowadzenie gospodarki Spółdzielni na podstawie uchwalonych planów i wykonywanie

związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych ,

9/ zabezpieczenie majątku Spółdzielni ,

10/ sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przekładanie ich

do zatwierdzenia  przez Walne Zgromadzenie ,

11/ udzielanie pełnomocnictw ,

12/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia ,

13/ zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań ,

14/ nabywanie , zbywanie lub likwidacja środków trwałych ,

15/ współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi oraz z innymi organizacjami .

2. Zarząd może podejmować także uchwały w innych sprawach w zakresie jego kompetencji .
3. Zarząd prowadzi biuro Spółdzielni i kieruje jego pracą oraz wypełnia rolę pracodawcy w stosunku do pracowników Spółdzielni w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy .

§ 7

Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej.

§ 8

1. Zarząd działa kolegialnie na odbywanych  okresowo posiedzeniach .
2. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez prezesa  Zarządu a w jego nieobecności – przez zastępcę prezesa co najmniej –     2 razy w miesiącu .
3. O terminie posiedzenia Zarząd zawiadamia Radę Nadzorczą .
4. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu także na żądanie :

1/ Członka Zarządu

2/ Rady Nadzorczej

5. Żądanie zwołania posiedzenia  Zarządu powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego

zwołania .

6. W przypadku o którym mowa w ust. 4 zwołanie posiedzenia następuje w ciągu 3 dni roboczych

od dnia zgłoszenia żądania .

§ 9

1.     Prezes Zarządu koordynuje pracę Zarządu oraz ustala termin i porządek obrad posiedzeń .

2.     W okresie między posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy Członkami Zarządu , zgodnie ze strukturą organizacyjną Spółdzielni .

3.     Członkowie Zarządu kierują i nadzorują działalność podporządkowanych im bezpośrednio komórek organizacyjnych .

4.     Prezes Zarządu może wstrzymać wykonanie decyzji Członka Zarządu i skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez cały Zarząd .

§ 10

1.     Do podejmowania uchwał Zarządu wymagana jest obecność prezesa lub jego zastępcy .

2.     Uchwały zapadają zwykłą większością głosów .

3.     Członkowie Zarządu nie mogą brać udział w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących .

4.     W razie nagłej potrzeby podjęcia uchwały może nastąpić przez podpisanie projektu uchwały kolejno przez Członków Zarządu .

5.     Uchwała Zarządu może być przez Zarząd zmieniona lub uchylona o ile osoba trzecia nie nabyła przez to uprawnień lub nie została zwolniona z obowiązku .

§ 11

1.     W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym :

1/ delegowani Członkowie Rady Nadzorczej

2/ zaproszeni pracownicy Spółdzielni

3/ inne zaproszone osoby

2.     W posiedzeniach Zarządu na których rozpatrywane są sprawy dotyczące dysponowania

środkami  pieniężnymi i trwałymi bierze udział główny księgowy Spółdzielni lub jego zastępca .

§ 12

1.     Posiedzenia  Zarządu są protokołowane

2.     Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać ;

1/ numer kolejny i  datę posiedzenia

2/ nazwiska Członków Zarządu i innych osób obecnych  na posiedzeniu

3/ porządek obrad

4/ zwięzłe streszczenie referowanych spraw

5/ treść podjętych uchwał

6/ wymienienie załączników stanowiących integralną treść   protokółu

3.     Członek Zarządu , który głosował przeciwko uchwale wnosi do protokółu swoje zastrzeżenia .

Wniesienie zastrzeżenia nie zwalnia Członka z obowiązku stosowania się do decyzji podjętej

przez większość Członków .

4.     Protokół podpisują Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu i protokolant .

5.     Dokumentacja z posiedzeń Zarządu przechowywana jest w biurze Spółdzielni .

§ 13

1.     Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają łącznie co najmniej dwaj Członkowie Zarządu lub jeden Członek Zarządu i pełnomocnik .

2.     Oświadczenie o którym mowa w ust 1 składa się w ten sposób że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy .

3.     Zarząd może po uzyskaniu zgodny Rady Nadzorczej udzielić jednemu z Członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych .

§ 14

1.     Przekazywanie czynności przez ustępujący Zarząd nowemu Zarządowi lub Radzie Nadzorczej dokonywane jest w formie protokółu zdawczo-odbiorczego . Obowiązek ten dotyczy również przekazywania funkcji przez poszczególnych Członków Zarządu .

2.     Protokół  zdawczo – odbiorczy  powinien zawierać wykaz przekazywanych akt i dokumentów z opisem stanu prowadzonych spraw , w tym spraw znajdujących się w trakcie załatwiania i nie załatwionych ( z podaniem przyczyny )

3.     Egzemplarze protokółu zdawczo-odbiorczego podpisane przez osoby uczestniczące w czynnościach przekazywania , otrzymuje przekazujący i przejmujący , Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni.

§ 15

1.  Regulamin niniejszy stanowi tekst jednolity uwzględniający wszystkie dotychczasowe zmiany wraz z ostatnia podjetą uchwałąRady Nadzorczej nr 7/2010 z dnia 17.02.2010 r.

2.  Uchwała wchodzi w zycie z dniem 18.02.2010 r.

 

Sekretarz Rady Nadzorczej             Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Bożena Kozłowska                                     Barbara Latocha

Regulamin Rady Nadzorczej

 

 

 

Regulamin Rady Nadzorczej

Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni

 

 1. Postanowienia ogólne.
§ 1
 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni przez bieżącą kontrolę gospodarki Spółdzielni i pracy Zarządu oraz nad wykonywaniem przez Spółdzielnię jej zadań statutowych , a także dba o zabezpieczenie interesów członków zrzeszonych w Spółdzielni .
 2. Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej określają przepisy ustawy – Prawo Spółdzielcze, postanowienia Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.
§ 2
 1. Rada Nadzorcza składa się z 9 członków wybranych spośród członków Spółdzielni na okres trzech lat z zachowaniem zasady corocznej rotacyjności 1/3 statutowego składu Rady Nadzorczej. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenia.
 2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna do Rady Nadzorczej może być wybrana w głosowaniu tajnym osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
 3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie. Odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym.
 4. W razie utraty mandatu na skutek ustania członkostwa w Spółdzielni lub zrzeczenia się mandatu na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat wchodzi członek wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
 5. Do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, mandat członka Rady uzyskuje zastępca członka Rady Nadzorczej wybrany zgodnie ze Statutem.
§ 3
 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady w skład ,którego wchodzą :

przewodniczący, jego zastępca i sekretarz .

 1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz może powołać w miarę potrzeby inne Komisje stałe lub czasowe ustalając zakres ich działania .
§ 4
 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, w miarę potrzeby – nie rzadziej jednak niż raz na kwartał .
 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady w dniu Walnego Zgromadzenia .
 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek :1/3 członków Rady i Zarządu .

Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku .

 1. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia  co najmniej na 5 dni przed  terminem posiedzenia, a przewodniczący jest zobowiązany przyjąć zgłoszony wniosek i umieścić w porządku obrad.
§ 5

O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie i Zarząd zawiadamiani są pisemnie co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia . Do zawiadomień powinny być dołączone projekty wniosków i inne materiały w sprawach , które mają być rozpatrywane przez Radę .

§ 6
 1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady .
 2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej , Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu , przedstawiciele Związku , w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście .

 

II . Tryb obradowania i podejmowania uchwał

 

§ 7
 1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady ,w tym przewodniczącego lub jego zastępcy .
 2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków Rady w sposób określony w § 5.
 3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów .
 4. W sprawach ważnych i pilnych Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza porządkiem obrad w ramach tzw. spraw wniesionych , przy obecności pełnego składu Rady.
§ 8
 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca , stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał .
 2. W przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu , opinii właściwych Komisji Rady lub rzeczoznawców , przewodniczący otwiera dyskusję ,udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się . Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie .
 3. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania .
 4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie .Na prośbę przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie .
§ 9
 1. W razie gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały , przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie .
 2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałami w sprawie osobiście go dotyczącej .
 3. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu. Na żądanie przynajmniej jednego z obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej , przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach .
 4. Przewodniczący Rady Nadzorczej na żądanie co najmniej jednego członka Rady zobowiązany jest wprowadzić głosowanie jawne imienne przez podanie do protokołu przez każdego biorącego w głosowaniu wyrażenia: za, przeciw lub wstrzymał się. Głosowanie jawne imienne nie może być wprowadzone w sytuacji gdy Regulamin lub inne obowiązujące przepisy nakazują głosowanie tajne .
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej przedkładane Walnemu Zgromadzeniu zawierające ocenę wyników działalności Spółdzielni podpisują wszyscy członkowie Rady . Odmowę podpisania sprawozdania rocznego , członek Rady Nadzorczej obowiązany jest umotywować pisemnie. Umotywowanie powinno być załączone do sprawozdania , w którym Rada stawia wniosek o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium dla członków Zarządu .
§ 10
 1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego zebrania i sekretarza Rady.
 2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach ,w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane wraz z uzasadnieniem .
 3. Protokoły przechowuje Zarząd .
 4. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące ogółu członków Spółdzielni powinny być podawane do wiadomości członków za pośrednictwem Zarządu Spółdzielni w ciągu 14 dniu ich podjęcia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni .
 5. Zarząd lub upoważniony przez Zarząd pracownik może dokonywać wyciągów treści uchwał podjętych przez Radę stwierdzając swoim podpisem ich zgodność z treścią protokołu.
§ 11
 1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów .
 2. Kandydatów na członków Zarządu, obecni na zebraniu zgłaszają bezpośrednio przewodniczącemu zebrania . Zgłaszanie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkim uzasadnieniem kandydatury.
 3. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na zebraniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie .Zebrani mogą uzależniać rozpatrywanie kandydatur od przedłożenia im dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów , a ponadto zażądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu .
 4. Członkowie Rady mogą zgłaszać nieograniczoną liczbę kandydatów na członków Zarządu .
 5. Po zgłoszeniu kandydatur , przewodniczący ustala listę kandydatów i zarządza wybór Komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów .
 6. Komisja skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze .
§ 12
 1. Głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji skrutacyjnej .
 2. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów ,na których nie głosuje .
 3. W przypadku gdy liczba nie skreślonych nazwisk na złożonej do urny karcie jest większa od liczby miejsc w składzie Zarządu , uznaje się kartę wyborczą za nieważną .
 4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja skrutacyjna .
 5. Do Zarządu wchodzą kandydaci , którzy w I turze wyborów otrzymali co najmniej 50 % oddanych głosów . Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w składzie Zarządu , zarządza się II turę wyborów . Do II tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do nie obsadzonych miejsc w Zarządzie , spośród tych kandydatów , którzy w I turze wyborów otrzymali najwięcej głosów . Do Zarządu wchodzą kandydaci wybrani w I turze wyborów oraz kandydaci , którzy w II turze otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów . Przy równej liczbie głosów przeprowadza się dodatkowe wybory .

 

III .   Prezydium Rady Nadzorczej .

§ 13
 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej , jego zastępcy i sekretarz stanowią jej Prezydium.
 2. Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej . Do obowiązków Prezydium

należy w szczególności :

 1. opracowywanie planów pracy Rady ,
 2. koordynowanie działalności Komisji Rady ,
 3. wykonywanie czynności zleconych przez Radę Nadzorczą ,
 4. przygotowywanie posiedzeń Rady Nadzorczej,
 5. Dokumenty sporządzone przez Prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysyłaną

w imieniu Rady Nadzorczej podpisują przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca i

sekretarz .

 1. Z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły , które podpisują przewodniczący Rady lub jego zastępca i sekretarz .

 

IV Komisje Rady Nadzorczej .

§ 14
 1. Komisje Rady Nadzorczej składają się z co najmniej 3 osób powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków . Przewodniczący Komisji wybiera Rada Nadzorcza .
§ 15
 1. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie Komisji .
 2. Komisja lub Prezydium Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady o odwołanie członka Komisji , który nie uczestniczy w posiedzeniach Komisji lub nie bierze udziału w jej pracach .
§ 16
 1. Komisje działają zgodnie z planami pracy .
 2. Sprawozdania i wnioski, przewodniczący Komisji / ich zastępcy / przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej .
 3. Komisje mają prawo do występowania do Zarządu o udostępnienie jej materiałów w zakresie dotyczącym działalności Komisji .
 4. Uchwały Komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą .
 5. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.
§ 17

Pracami Komisji kierują jej przewodniczący , a w razie jego nieobecności zastępca .

§ 18
 1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za udział w pracach Rady zryczałtowane diety bez względu na ilość posiedzeń za okresy miesięczne w wysokości:
  1. Przewodniczący Rady Nadzorczej w  wysokości 500,00zł brutto miesięcznie.
  2. Pozostali członkowie w wysokości 400,00zł brutto miesięcznie.
 2. Za każdą nieobecność członka na posiedzeniu Rady lub Komisji stałej bądź czasowej potrąca się z diet o których mowa w ust.1 kwotę stanowiącą równowartość 20 % ryczałtu.
 3. Fundusz przeznaczony na diety tworzy się w planie rocznym kosztów Spółdzielni przyjmując za podstawę kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu uchwalania planu i ogłaszanego przez Ministra Pracy pomnożonego przez sumę należnych procentów wszystkich członków Rady (160 ) i pomnożoną przez 12 miesięcy.
 4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje, po upływie 2 kolejnych kadencji jednorazowo nagroda rzeczowa  w wysokości nie przekraczającej 800,00zł pod warunkiem osiągnięcia przez MSM pozytywnego wyniku bilansowego.
§ 19

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zebranie Przedstawicieli

Członków .

Regulamin uchwalony został przez ZPCz w dniu 19 czerwca 2004 r . – Uchwałą nr 9/2004

Zmiany do Regulaminu zostały uchwalone przez ZPCz :

– w dniu 18 czerwca 2005 r. – Uchwałą nr 11/2005

– w dniu 10 czerwca 2006 r. – Uchwałą nr 11/2006

–  w dniu 23 listopada 2007r  – Uchwałą nr 2/2007

Zmiany do Regulaminu zostały uchwalone przez Walne Zgromadzenie:

–  w dniu 20 czerwca 2009r              – Uchwałą nr 5/2009

–  w dniu 20 czerwca 2015r          –  Uchwałą nr 2/2015

– w dniu 08 czerwca 2019r           –  Uchwałą nr 3/2019

–  w dniu 07 października 2019    – Uchwałą nr 22/2019

 

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia          Przewodniczący  Walnego Zgromadzenia

 

 

______________________________        ________________________________

 

 

Prawo Spółdzielcze
Ustawa o Spóldzielniach Mieszkaniowych