IOK

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 października 2013 roku udostępniona została możliwość sprawdzenia stanu konta oraz rozliczeń na Państwa lokalach za pomocą internetu.

Dostęp do usługi można uzyskać po złożeniu odpowiedniego wniosku.
Informacje na temat procesu uzyskania dostępu znajdują się w sekcji „Zasady korzystania z serwisu IOK”.
Wnioski dostępne są w sekcji „Wnioski o nadanie/odebranie dostępu do IOK”.

Złożenie wniosku o korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem „Zasad korzystania z serwisu IOK”

Wszelkie uwagi oraz propozycje prosimy kierować na adres iok@msmgdynia.pl

Zasady Korzystania z serwisu IOK

Zasady korzystania z serwisu
Internetowej Obsługi Kontrahenta
Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni

 

      Użytkownikiem serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta (IOK) Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni może zostać każda osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego  lub użytkowego znajdującego się w zasobach Spółdzielni  lub będąca właścicielem lokalu we   Wspólnocie Mieszkaniowej zarządzanej  przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową w Gdyni, która posiada konto w module IOK.

 

 

I.          REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
Warunkiem uzyskania dostępu do IOK jest :

 

 1. Złożenie „Wniosku o dostęp do Systemu Internetowej Obsługi Kontrahenta” , który można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni www.msmgdynia.pl lub w siedzibie Zarządu w Gdyni  ul. Paprykowa 12 pokój nr 18  /księgowość/.
 2. Wypełniony wniosek należy przesłać drogą mailową  lub złożyć w dziale księgowości  Spółdzielni.
 3. Po złożeniu wniosku i przesłaniu go do spółdzielni użytkownik otrzyma IDENTYFIKATOR LOGOWANIA ORAZ HASŁO do pierwszego logowania.
 4. Przy pierwszym logowaniu do IOK należy zmienić hasło nadane przez Spółdzielnię na własne, które powinno składać się co najmniej  6 znaków w tym 4 cyfr .

 

 

II.         KORZYSTANIE Z IOK 
 1. Serwis Internetowej Obsługi Kontrahenta Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni dostępny jest w Internecie dla wszystkich jego zarejestrowanych użytkowników pod adresem msmgdynia.pl w panelu IOK w sposób ciągły – siedem dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i awarii.
 2. Z konta w serwisie IOK korzystać może wyłącznie użytkownik, dla którego zostało ono utworzone. Pod żadnym pozorem nie należy udostępniać danych do strony logowania osobom trzecim.
 3. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie operacje wykonywane za pośrednictwem przyznanego mu konta.
 4. Prezentowane w IOK saldo opłat za lokal jest podawane na dzień logowania się do systemu. Saldo może nie zawierać jeszcze opłat za lokal wniesionych w ciągu kilku ostatnich dni przed datą logowania, najnowszych korekt, rozliczeń mediów, odsetek za zwłokę.
 5. Wszelkie niezgodności co do kwoty salda należy zgłaszać do działu księgowości /pokój 18/ celem wyjaśnienia.
 6. Informacje uzyskane przez użytkownika za pośrednictwem IOK nie mogą stanowić podstawy roszczeń wobec Spółdzielni.
 7. Użytkownik w ramach portalu Internetowej Obsługi Kontrahenta ma dostęp do swoich danych poprzez następujące zakładki:

– Strona główna (kartoteka finansowa lokalu mieszkalnego, sprzedaż-zakup innych usług, koszty wykupu gruntu , sprawy sądowe);

– Dane kontaktowe;

– Odczyty liczników wody;

– Ogłoszenia zarządcy.

 

 

III.         SPRAWY OGÓLNE 
 1. W przypadku sprzedaży, zmiany, darowizny itp. mieszkania, użytkownik serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o odebranie dostępu do Internetowej Obsługi Kontrahenta pracownikom Księgowości w budynku Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni, ul. Paprykowa 12 pokój 18.
 2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania konta przez inne, nieupoważnione osoby, zagubieniu hasła i innych wypadków losowych użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Administratora osobiście lub telefonicznie: 58-629-00-16 wew.326 . Zgłoszeń można dokonywać w dni robocze w godzinach pracy Spółdzielni. W przypadku zgłoszenia telefonicznego konto Internetowej Obsługi Kontrahenta zostanie niezwłocznie zablokowane. W celu nadania nowego identyfikatora oraz hasła należy zgłosić się osobiście do Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni ul. Paprykowa 12 pokój 18.
 3. Nadużycia komputerowe niezależnie od tego, czy dotyczą komputerów, sieci, oprogramowania czy też danych, grożą natychmiastowym zablokowaniem dostępu do wszystkich zasobów komputerowych serwisu i podjęciem stosownych środków prawnych. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Decyzję o zablokowaniu dostępu do konta Użytkownika podejmuje dział Księgowości nadzorujący serwis .
 5. Administrator oświadcza, że dane osobowe zawarte w bazie danych IOK wykorzystywane będą wyłącznie do celów statutowych. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu oraz poprawienia swoich danych osobowych.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem IOK.
 7. Zasady korzystania z serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta opublikowane na stronie internetowej msmgdynia.pl uznaje się za doręczone do Użytkownika.
 8. Zasady korzystania z serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta zostały przyjęte Uchwałą nr 29/2013 Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni dnia 12 września 2013 roku.

 

Wnioski o nadanie/odebranie dostępu do IOK

Aby uzyskać dostęp do IOK należy złożyć wniosek o nadanie uprawnień. Można tego dokonać wybierając jedną z dwóch możliwości.

 

1. Wniosek składany drogą elektroniczną za pomocą formularza: FORMULARZ ELEKTRONICZNY

2. Wniosek do indywidualnego pobrania i wydrukowania: FORMULARZ TRADYCYJNY

 

Zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku, prosimy o podanie wszystkich danych oczekiwanych  na formularzu. Informacje podane przez Wnioskodawcę są weryfikowane. Podanie niepoprawnych danych może spowodować wydłużenie procesu wydawania danych do pierwszego logowania lub odmowę nadania uprawnień.

 

Aby zablokować lub na stałe usunąć dostęp do systemu IOK prosimy skorzystać z powyższych formularzy.

Wniosek o nadanie/odebranie uprawnień do IOK

Logowanie do Systemu IOK

Udostępniliśmy Państwu wejście do systemu IOK. Aby się zalogować proszę kliknąć przycisk:

Zaloguj się do IOK

Logowanie do systemu IOK jest udostępnione tylko i wyłącznie dla osób do tego uprawnionych.