Informacja o bieżącej działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni.

Rada Nadzorcza zleciła Zarządowi opracowanie analizy ekonomiczno – finansowej i zobowiązała do:

1. Sporządzenia szczegółowego harmonogramu czynności, związanych z ogłoszonym przetargiem na dokończenie inwestycji budowy garażu podziemnego przy ul. Sojowej – Oliwkowej, po ustalonym terminie do 21.02.2020r i przedstawienia go na plenarnym posiedzeniu Rady w dniu 24.02.2020r.

2. Przedstawienia pozycji nakładów poniesionych na halę garażową,

3. Przedstawienia i przekazanie przez Zarząd, Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, sposobu wyliczenia podatku dochodowego CIT za okres 01.01.2019r do 31.12.2019r,

4. Przedstawienia przez Zarząd w terminie do dnia 31.03.2020r uzasadnienia wyboru podjęcia najkorzystniejszej decyzji pod względem finansowym dla członków MSM , dla prowadzonej inwestycji „garaż podziemny”, a objętej możliwymi wariantami:
– sprzedaż poniesionych nakładów,
– likwidacja,
– kontynuacja

5. Przedstawienia przez Zarząd w terminie do dnia 17.04.2020r projektu uchwały, stosownie do dyspozycji art. 38 par.1.1. ustawy prawo spółdzielcze w sprawie kierunków rozwoju działalności gospodarczej wraz z uzasadnieniem.

6. Ustalenia przez Zarząd zadań priorytetowych, w tym analizy możliwości obniżenia kosztów eksploatacji w terminie do 17.04.2020r .

Przedstawiamy Państwu również Uchwałę nr 1/2020 podjętą jednomyślnie w dniu 20 stycznia 2020r

 

Uchwała nr 1/2020

Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni z dnia 20 stycznia 2020 r.
w sprawie kryteriów formalnych, które winno spełniać przygotowane przez Zarząd sprawozdanie finansowe Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni za rok obrotowy 2019.

§ 1

Działając na podstawie § 17 ustęp 1-3, § 9 ustęp 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni w związku z § 96 ustęp 1 punkt 2 litera a i c oraz punkt 7 Statutu MSM w związku z art. 46 § 1 punkt 2 litera a i punkt 7 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 j.t. ze zm.), Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni zobowiązuje Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni do sporządzenia w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 na poziomie szczegółowości zgodnym z:

1. ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 j.t. ze zm.)

2. Krajowymi Standardami Rachunkowości

3. stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego – załącznik do Uchwały nr 7/2015 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego – (całość opublikowana jako Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego [Dz. Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz. 81]).

Sporządzone sprawozdanie finansowe powinno zawierać informację o podpisach złożonych na pliku XML.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.