Regulamin Zarządu

Regulamin
Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Gdyni

 

§ 1

Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (jednolity tekst ; Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 ) Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2001 Nr 4 poz. 27 z późniejszymi  zmianami ) Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu .

§ 2

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz .

§ 3

Zarząd składa się z trzech członków w tym prezesa i jego zastępcy wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą .

§ 4

1. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej .
2. W skład Zarządu nie może wchodzić osoba pozostająca w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej .

 § 5

1. Z Członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy stosownie do wymogów Kodeksu Pracy .
2. Odwołanie Członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy .

 § 6

1. Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie zwłaszcza w następujących sprawach :

1/  członkowskich nie zastrzeżonych dla innych organów Spółdzielni,

2/ zawierania umów o budowę lokali ,

3/ zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego i własnościowego prawa

do lokalu ,

4/ zawieranie umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu ,

5/ zawieranie umów o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ,

6/ zawieranie umów o przeniesienie własności lokali ,

7/ sporządzanie projektów planów gospodarczych ,

8/ prowadzenie gospodarki Spółdzielni na podstawie uchwalonych planów i wykonywanie

związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych ,

9/ zabezpieczenie majątku Spółdzielni ,

10/ sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przekładanie ich

do zatwierdzenia  przez Walne Zgromadzenie ,

11/ udzielanie pełnomocnictw ,

12/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia ,

13/ zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań ,

14/ nabywanie , zbywanie lub likwidacja środków trwałych ,

15/ współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi oraz z innymi organizacjami .

2. Zarząd może podejmować także uchwały w innych sprawach w zakresie jego kompetencji .
3. Zarząd prowadzi biuro Spółdzielni i kieruje jego pracą oraz wypełnia rolę pracodawcy w stosunku do pracowników Spółdzielni w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy .

§ 7

Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej.

§ 8

1. Zarząd działa kolegialnie na odbywanych  okresowo posiedzeniach .
2. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez prezesa  Zarządu a w jego nieobecności – przez zastępcę prezesa co najmniej –     2 razy w miesiącu .
3. O terminie posiedzenia Zarząd zawiadamia Radę Nadzorczą .
4. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu także na żądanie :

1/ Członka Zarządu

2/ Rady Nadzorczej

5. Żądanie zwołania posiedzenia  Zarządu powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego

zwołania .

6. W przypadku o którym mowa w ust. 4 zwołanie posiedzenia następuje w ciągu 3 dni roboczych

od dnia zgłoszenia żądania .

§ 9

1.     Prezes Zarządu koordynuje pracę Zarządu oraz ustala termin i porządek obrad posiedzeń .

2.     W okresie między posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy Członkami Zarządu , zgodnie ze strukturą organizacyjną Spółdzielni .

3.     Członkowie Zarządu kierują i nadzorują działalność podporządkowanych im bezpośrednio komórek organizacyjnych .

4.     Prezes Zarządu może wstrzymać wykonanie decyzji Członka Zarządu i skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez cały Zarząd .

§ 10

1.     Do podejmowania uchwał Zarządu wymagana jest obecność prezesa lub jego zastępcy .

2.     Uchwały zapadają zwykłą większością głosów .

3.     Członkowie Zarządu nie mogą brać udział w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących .

4.     W razie nagłej potrzeby podjęcia uchwały może nastąpić przez podpisanie projektu uchwały kolejno przez Członków Zarządu .

5.     Uchwała Zarządu może być przez Zarząd zmieniona lub uchylona o ile osoba trzecia nie nabyła przez to uprawnień lub nie została zwolniona z obowiązku .

§ 11

1.     W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym :

1/ delegowani Członkowie Rady Nadzorczej

2/ zaproszeni pracownicy Spółdzielni

3/ inne zaproszone osoby

2.     W posiedzeniach Zarządu na których rozpatrywane są sprawy dotyczące dysponowania

środkami  pieniężnymi i trwałymi bierze udział główny księgowy Spółdzielni lub jego zastępca .

§ 12

1.     Posiedzenia  Zarządu są protokołowane

2.     Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać ;

1/ numer kolejny i  datę posiedzenia

2/ nazwiska Członków Zarządu i innych osób obecnych  na posiedzeniu

3/ porządek obrad

4/ zwięzłe streszczenie referowanych spraw

5/ treść podjętych uchwał

6/ wymienienie załączników stanowiących integralną treść   protokółu

3.     Członek Zarządu , który głosował przeciwko uchwale wnosi do protokółu swoje zastrzeżenia .

Wniesienie zastrzeżenia nie zwalnia Członka z obowiązku stosowania się do decyzji podjętej

przez większość Członków .

4.     Protokół podpisują Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu i protokolant .

5.     Dokumentacja z posiedzeń Zarządu przechowywana jest w biurze Spółdzielni .

§ 13

1.     Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają łącznie co najmniej dwaj Członkowie Zarządu lub jeden Członek Zarządu i pełnomocnik .

2.     Oświadczenie o którym mowa w ust 1 składa się w ten sposób że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy .

3.     Zarząd może po uzyskaniu zgodny Rady Nadzorczej udzielić jednemu z Członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych .

§ 14

1.     Przekazywanie czynności przez ustępujący Zarząd nowemu Zarządowi lub Radzie Nadzorczej dokonywane jest w formie protokółu zdawczo-odbiorczego . Obowiązek ten dotyczy również przekazywania funkcji przez poszczególnych Członków Zarządu .

2.     Protokół  zdawczo – odbiorczy  powinien zawierać wykaz przekazywanych akt i dokumentów z opisem stanu prowadzonych spraw , w tym spraw znajdujących się w trakcie załatwiania i nie załatwionych ( z podaniem przyczyny )

3.     Egzemplarze protokółu zdawczo-odbiorczego podpisane przez osoby uczestniczące w czynnościach przekazywania , otrzymuje przekazujący i przejmujący , Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni.

§ 15

1.  Regulamin niniejszy stanowi tekst jednolity uwzględniający wszystkie dotychczasowe zmiany wraz z ostatnia podjetą uchwałąRady Nadzorczej nr 7/2010 z dnia 17.02.2010 r.

2.  Uchwała wchodzi w zycie z dniem 18.02.2010 r.

 

Sekretarz Rady Nadzorczej             Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Bożena Kozłowska                                     Barbara Latocha